Litobratřice

Akce a novinky v Litobratřicích


Rok 2010PROSINEC 2010

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU: sobota 4. 12. 2010 v 17:00 hod.

Srdečně zveme
všechny maminky, tatínky, babičky, dědečky a občany Litobratřic
na slavnostní

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU,

které se bude konat

v sobotu 4. prosince 2010 v 17:00 hod. na návsiVánoční slovo starosty obce Milana Kadlečíka.
Děti z mateřské školky a základní školy nám u rozsvíceného stromu přednesou básničky a zazpívají vánoční písničky.
Pro děti bude nachystaná schránka na poštu pro Ježíška.
Na zahřátí bude připraveno svařené víno a čaj.
Doufáme, že studené zimní počasí Vás neodradí a přijdete za námi v co nejhojnějším počtu. Těšíme se na Vás.
ŘÍJEN 2010

KOMUNÁLNÍ VOLBY: pátek 15. a sobota 16. 10. 2010

Volby do zastupitelstev obcí se konají v pátek 15. října 2010 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 16. října 2010 od 8.00 do 14.00 hodin. Pro obec Litobratřice je stanoven 1 volební okrsek se sídlem v budově Obecního úřadu, Litobratřice 187. Do zastupitelstva obce Litobratřice se volí 9 členů.

Program KDU-ČSL Litobratřice na volební období 2010-2014ZÁŘÍ 2010

FOTBALOVÁ ZÁBAVA TJ SOKOL LITOBRATŘICE: sobota 18. 9. 2010 od 20:00 hod.

TJ Sokol Litobratřice Vás srdečně zve v sobotu 18. 9. 2010 na Fotbalovou zábavu. Začátek ve 20:00 hod. v místním kulturním domě. K tanci a poslechu hraje duo ARTEX.

Čeká vás:
• Bohatá tombola
• Překvapení sokolek
• Předání sošky Sokol hráč sezony 2009/2010SRPEN 2010

KONCERT INSTRUMENTÁLNĚ–VOKÁLNÍ HUDBY OD STŘEDOVĚKU PO BAROKO: sobota 14. 8. 2010 od 18:00 hod.


Koncert

instrumentálně–vokální hudba
od středověku po baroko
na histrorické hudební nástroje

kravské, kozlí, beraní, mufloní a kamzičí rohy,
středověké dudy, cornamusa, krumhorn,
platterspiel, flétny lidové a kostěné,
niněra, chalumeau, barokní klarinet...

hraje a zpívá soubor

SoliDeo

Litobratřice, kostel sv. Jiří
sobota 14. srpna 2010, 18:00 hod.Fotografie a video ukázky z tohoto koncertu si můžete prohlédnout ve Fotogalerii nebo na Facebooku.ČERVEN 2010

SPORTOVNÍ DEN V LITOBRATŘICÍCH: sobota 19. 6. 2010 od 14:00 hod.

TJ Sokol Litobratřice Vás srdečně zve v sobotu 19. 6. 2010 na tradiční Sportovní den. Začátek je ve 14:00 hod. na fotbalovém hřišti v Litobratřicích. Občerstvení zajištěno.

Program:
• Hry pro děti
• Zápas Sokolek
• Překvapení

Dobrovolníci na pomoc a Sokolky na fotbal se prosím hlaste na stránkách TJ Sokolu: Sokollopatov.webnode.cz


KVĚTEN 2010

NOC KOSTELŮ: KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ BŘEŽANY U ZNOJMA: pátek 28. 5. 2010 od 17:00 do 24:00 hod.

V roce 2005 se konala první Dlouhá noc kostelů ve Vídni a během čtyř let se spontánně rozšířila do celého Rakouska. V roce 2009 překročila Noc kostelů
hranice a otevřely se také kostely a modlitebny v Brně a na dalších místech.

V letošním roce 2010 se bude Noc kostelů konat v pátek 28. května poprvé v celé České republice. Zapojeno je více než 300 kostelů, také kostel Zvěstování Páně
v sousední obci Břežany u Znojma.

Návštěvníci budou mít příležitost nahlédnout do věží, sakristií, kaplí, křížových chodeb, klášterních refektářů i rajských zahrad, nechat se v chrámových prostorách provést slovem, povznést hudbou, inspirovat ve ztišení a modlitbě či potěšit při setkání. Noc kostelů je projekt, který nabízí nejširší veřejnosti možnost navštívit kostely
a modlitebny a poznat nejen jejich kulturní hodnotu, ale také se seznámit
s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění, setkání nebo zážitku.

Jednotlivé farnosti, sbory, církevní obce a řády zapojené do Noci kostelů přivítají
v otevřených kostelech návštěvníky bohatým programem včetně komentovaných prohlídek nebo koncertů. Srdečně Vás tímto zveme!

Více informací o této akci najdete na stránce Noc kostelů nebo na www.nockostelu.cz.VALNÁ HROMADA SDRUŽENÍ LITOBRATŘICE-NET: sobota 15. 5. 2010 od 19:30 hod.

V sobotu 15. 5. 2010 od 19:30 hod. proběhne na obvyklém místě ve sklepě u Pavlovičů IV. Valná hromada neziskového občanského sdružení LITOBRATŘICE-NET.

Program Valné hromady:
1) Zahájení Valné hromady – usnášeníschopnost.
2) Schválení programu VH.
3) Volba zapisovatele, skrutátora a ověřovatele zápisu VH.
4) Seznámení s výsledky hospodaření sdružení v roce 2009.
5) Schválení výroční zprávy sdružení, rozpočtu a roční závěrky hospodaření 2009.
6) Schválení záměrů sdružení pro rok 2010.
7) Návrh na snížení měsíčního poplatku.
8) Organizační záležitosti.
9) Diskuze.
10) Závěr – ukončení Valné hromady.

Po Valné hromadě bude následovat standardní volný program, každý člen sdružení obdrží reklamní předměty, tentokrát
v netradičních barvách.

Těšíme se na příjemný večer...

Josef Pavlovič, Martin Michal

DUBEN 2010

LITOBRATŘICKÉ KROJOVANÉ HODY: sobota 24. 4. - neděle 25. 4. 2010

TJ Sokol Litobratřice Vás srdečně zve v sobotu 24. 4. 2010 na tradiční litobratřické Krojované hody. Začátek ve 20:00 hod. v místním kulturním domě. K tanci a poslechu zahraje dechová kapela SKALÁCI.

V neděli 25. 4. 2010 slaví litobratřická farnost svoje patrocinium - slavnost svého patrona a nebeského ochránce - sv. Jiří. Poutní mše svatá bude v Litobratřicích v 10:00 hod.VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LITOBRATŘICE: čtvrtek 1. 4. 2010

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Zastupitelstvo obce Litobratřice příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

VYDÁVÁ

ÚZEMNÍ PLÁN LITOBRATŘICE

Vzhledem k rozsahu vydávané dokumentace nelze celý její obsah zveřejnit na úřední desce. Z tohoto důvodu je dokumentace vystavena v tištěné podobě u příslušného správního úřadu, který toto opatření obecné povahy vydal, tj. na obecním úřadě Litobratřice a nahlížet do ní lze po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení této veřejné vyhlášky.

Dokumentace je rovněž zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup rovněž po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky na adrese www.obeclitobratrice.cz.

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s ust. §173 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Proti územnímu plánu obce Litobratřice nelze podat opravný prostředek (§173 odst.2 správního řádu).ÚNOR 2010

MASOPUSTNÍ FAŠANKOVÁ ZÁBAVA: sobota 20. 2. 2010 20:00 hod.

TJ Sokol Litobratřice Vás srdečně zve v sobotu 20. 2. 2010 na tradiční Masopustní fašankovou zábavu.
Začátek je ve 20:00 hod. v Kulturním domě v Litobratřicích. K tanci a poslechu zahraje kapela ARTEX.
Vstupné 75,- Kč. Maskám vstup zdarma.

Masopustní průvod v maskách bude v Litobratřicích zahájen v 11:00 hod. od Kulturního domu.


LEDEN 2010

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU LITOBRATŘICE: čtvrtek 4. 2. 2010 16:00 hod.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Znojmo, odbor rozvoje, oddělení územního plánu, který na žádost obce Litobratřice pořizuje územně plánovací dokumentaci pro obec Litobratřice, oznamuje v souladu s ust.§52 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění platných předpisů (stavební zákon)

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU LITOBRATŘICE

Dokumentace Návrhu územního plánu bude vystavena k nahlédnutí po dobu 30 dnů od 5.1.2010 do 4.2.2010 na úřadu obce Litobratřice (zejména v úředních hodinách) a na odboru rozvoje, oddělení územního plánu při MěÚ ve Znojmě, Obroková 10, 3.patro, dv.č. 416 (rovněž zejména v úředních hodinách).
Projednávaná dokumentace, je zveřejněna po stanovenou dobu na elektronické úřední desce úřadu obce Litobratřice www.litobratrice.cz a na webových stránkách MěÚ Znojmo – www.znojmocity.cz, pod odkazem Mapový server – projekt Územní plány – kde v seznamu obcí zvolíte obec Litobratřice.

Veřejné projednání a výklad územně plánovací dokumentace projektantem
(Ing. arch. Ladislav Brožek, Brno)
se uskuteční ve čtvrtek 4.2.2010 od 16:00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu Litobratřice.

Ve stanovené lhůtě od 5.1.2010 do 4.2.2010 mají všechny dotčené orgány, sousední obce a ostatní veřejnost možnost se s projednávanou dokumentací seznámit.
Nejpozději při veřejném projednání může každý uplatnit své připomínky, dotčené osoby (vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch) a zástupce veřejnosti mohou podat námitky.
Námitka musí podle §52 odst.3 stavebního zákona obsahovat odůvodnění, údaje dle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčené námitkou.
Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Dana Spoustová
Referent oddělení územního plánu, MěÚ Znojmo
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2010: sobota 2. 1. 2010

Dne 2.1.2010 od 13:00 do 19:00 hod. proběhl v naší obci již 10. ročník Tříkrálové sbírky, při kterém bylo vybráno 14.930,- Kč. Bylo to nejvíce ze všech obcí znojemského okresu, kde chodila jen jedna skupinka koledníků.

Výtěžek sbírky pro Oblastní charitu Znojmo letos činil celkem rekordních 1.398.569,5- Kč. Do ulic vyrazilo celkem 368 skupinek koledníků.

Z této částky vyčlenila Oblastní charita Znojmo 50.000,- Kč jako okamžitou pomoc obětem postiženým zemětřesením na Haiti.

Všem dárcům za jejich štědrost vůči lidem v nouzi jménem Oblastní charity Znojmo velice děkuje Lenka Michalová.


Oblastní charita Znojmo si vytyčila pro letošní rok tyto záměry pro použití vybraných peněz:
• Charitní ošetřovatelská služba – elektrická polohovací postel, invalidní vozíky.
• Denní stacionář sv. Damiána – terapeutická a výchovně-edukační činnost pro klienty, vybavení dílen pro prac. terapii.
• Sociální poradenství – hmotná pomoc pro klienty, provoz charitního šatníku.
• Charitní pečovatelská služba – zajištění terénní pečovatelské služby klientům.
• Osobní asistence – zajištění hipoterapie (léčebná terapie na koni), canisterapie (terapie prostřednictvím psů).
• Poradna pro oběti domácího násilí Tereza – nákup potravin, léků, hygienických potřeb.
• Krizový dobrovolný tým – nákup hmotné humanitární pomoci obětem živelných katastrof a jiných krizových událostí.
• Magdala – nákup hygienických potřeb, potraviny, testy na detekci viru HIV.
• Dobrovolnické centrum – podpora dobrovolnické činnosti, odměny pro dobrovolníky.
• Chráněná dílna sv. Kláry - nákup nábytku pro zkvalitnění služeb pro klienty.

Výsledky sbírek v naší farnosti:
• Rok 2004: 4.542,50 Kč
• Rok 2005: 7.306,- Kč
• Rok 2006: 6.289,- Kč
• Rok 2007: 9.892,- Kč + 5 EURO
• Rok 2008: 17.360,50 Kč
• Rok 2009: 22.635,- Kč
• Rok 2010: 14.930,- Kč

Kompletní výsledky za Charitu Znojmo za rok 2010 naleznete zde:

Copyright © 2006 – 2017 LITOBRATŘICE-NET. Vytvořil Martin Michal. Všechna práva vyhrazena. Aktualizováno: 21.1.2011 20:00