Litobratřice

Římskokatolická farnost LitobratřiceZákladní informace o farnosti


Kněz

P. Petr Bartoněk

Kontakt na kněze

Mobil: 605 156 564
E-mail: petr.bartonek@email.cz

Adresa

Římsko-katolická farnost Břežany
671 65 Břežany 2

Pravidelné bohoslužby

Neděle 10:30 hod.

Půlnoční mše svatá

24. prosince 20:00 hod.


Kostel sv. Jiří


Historie kostela


Historii litobratřického kostela sv. Jiří najdete v části Historie kostela.


Oprava kostela sv. Jiří v Litobratřicích


V roce 2008 byla zahájena celková oprava kostela svatého Jiří, která probíhala pod vedením technického administrátora znojemského děkanství Bc. Pavla Vlka ve spolupráci s ekonomickou radou farnosti Litobratřice. Vzhledem k velkému rozsahu opravy byly práce rozděleny do dvou etap.

V první etapě, která probíhala v roce 2008, byla provedena oprava střechy nad chrámovou lodí, oprava věže kostela a oprava fasády nadokapní části věže.

Při opravě střechy kostela byla vyměněna střešní krytina, vyměněny poškozené části dřevěné konstrukce, vyměněny okapy a svody dešťové vody. Byl pozlacen kříž umístěný na střeše nad vchodem do chrámu.

Oprava věže byla provedena tak, že špička věže byla snesena dne 24. října 2008 jeřábem na zem. Po sundání makovice byl v této nalezen měděný tubus s historickými dokumenty a mincemi. Byly vyměněny poškozené trámy a bednění, věž byla opatřena novým pozinkovaným plechem natřeným červenohnědou barvou. Makovice věže a kříž byly pozlaceny a umístěny zpět na špičku věže. Při opravě makovice, která měla spoustu děr po kulkách ještě z války, byl nalezen inzerát klempířského mistra Leopolda Brunnera z Nicolsburgu (Mikulova) z roku 1878 s jednou stranou výtisku novin. Poškozené dřevěné části věže, které tvoří základ věže a nebyly sneseny dolů, byly taktéž vyměněny. Kříže na věžní konstrukci a nad vchodem do chrámu byly dne 21. listopadu 2008 požehnány děkanem P. Jindřichem Bartošem ze Znojma. Poté byla střešní konstrukce věže vyzdvižena zpět na původní místo. Do makovice věže byla vložena schránka obsahující původní nalezený materiál a reálie ze současné doby.

Při opravě fasády věže byly odstraněny zvětralé omítky a nahrazeny novými, celá věž byla opatřena fajnovým štukem. Nátěr věže byl proveden žluto-bílou kombinací. Staré rezavé ciferníky věžních hodin a shnilé rafiky byly nahrazeny novými replikami. Byly provedeny nátěry dřevěných výplní otvorů na věži.

Ve druhé etapě v následujícím roce 2009 bylo provedeno odvlhčení obvodového zdiva kostela a svedení dešťové vody do dešťové kanalizace. Byla opravena fasáda, výplně stavebních otvorů a schody.


Slavnostní ukončení rekonstrukce kostela


V neděli 15. 11. 2009 proběhlo slavnostní ukončení rekonstrukce kostela sv. Jiří v Litobratřicích. Slavnost začala v 10:00 hod. mší svatou v nově opraveném kostele sv. Jiří. Po ní následovalo žehnání soch a pamětní desky u kostela. Na závěr bylo připraveno pohoštění a program v kulturním domě.

Pozvánka na slavnostní ukončení rekonstrukce kostela sv. Jiří v Litobratřicích

Fotogalerie ze slavnostní ukončení rekonstrukce kostela sv. Jiří v Litobratřicích

Na rekonstrukci kostela sv. Jiří v Litobratřicích se finančně podíleliFarní společenství


Společná fotografie litobratřických farníků s knězem P. Petrem Bartoňkem u opravované střechy (špice) věže kostela
sv. Jiří v neděli 26.10.2008. Další fotografie a videa najdete ve Fotogalerii a Videogalerii.
Ekonomická rada farnosti


Vznik rady

Dne 14.10.2007 po mši svaté byla tajným hlasováním zvolena nová ekonomická rada naší farnosti, která bude zasedat dle potřeby.

Zvolení členové

Daniel Kadlček
Lenka Michalová
Jaroslav Mondek
Ing. Josef Pavlovič
Petr Rolák

Zasedání rady

1. zasedání – 21.10.2007
První zasedání ekonomické rady farnosti Litobratřice se uskutečnilo dne 21.10.2007 za účasti všech pěti zvolených členů rady i Otce Bartoňka. Aktuálním a hlavním tématem tohoto zasedání byla v budoucnu zamýšlená oprava našeho kostela sv. Jiří v Litobratřicích, který je ve velmi špatném stavu (statika, schody, fasáda...). Doufejme, že se nám tato myšlenka podaří i zrealizovat. Prosíme o modlitbu a případně i pomoc, která bude jistě potřebná. Děkujeme.
2. zasedání – 17.2.2008
Hlavním tématem druhého zasedání ekonomické rady farnosti Litobratřice byla příprava opravy střechy kostela. Proběhla diskuse o plánovaném pořízení zádveří kostela i s bezpečnostním sklem a pořízení nové zpovědnice. Při malování kostela je zamýšleno zaměnit hlavní kříž za obraz sv. Jiří. Dále se uvažuje o zrestaurování starých obrazů křížové cesty a výměně za stávající plastiky. Bude zajištěna deratizační firma, která zajistí likvidaci kolonie holubů, kteří poškozují střechu kostela. Na Jihomoravský kraj byla podána žádost o dotaci na opravu 3 soch, a to sochy sv. Josefa, sv. Antonína Paduánského (obě před kostelem) a Immaculaty (před vchodem na kostelní věž).
3. zasedání – 14.11.2008
Hlavním tématem třetího zasedání ekonomické rady farnosti Litobratřice bylo rozdělení úkolů na přípravu slavnosti vyzvednutí opravené špičky věže kostela dne 21.11.2008.
4. zasedání – 15.2.2009
Hlavním tématem čtvrtého zasedání ekonomické rady farnosti Litobratřice byla rekapitulace první etapy rekonstrukce litobratřického kostela (střecha, věž...) a plán druhé etapy rekonstrukce.
5. zasedání – 22.4.2009
Hlavním tématem pátého zasedání ekonomické rady farnosti Litobratřice byla příprava a rozdělení úkolů na setkání s rodáky a vysazení dvou stromů porozumnění u kostela sv. Jiří v Litobratřicích dne 2.5.2009.


Noc kostelů


V roce 2011 se konala první česko-slovenská Noc kostelů. V pátek 27. května 2011 se v naší zemi se otevřelo více než 700 kostelů a modliteben, dalších 90 kostelů připravilo program v sousedním Slovensku. Tento rok se do Noci kostelů zapojil i náš kostel sv. Jiří v Litobratřicích.

Více informací o této akci najdete na stránce Noc kostelů nebo na www.nockostelu.cz.

Noc kostelů 2011 - MottoPrapor sv. Aloise


1. června 2013 přivezli do našeho kostela sv. Jiří v Litobratřicích němečtí rodáci zrenovovaný bílý prapor svatého Aloise, který byl zároveň při mši svaté znovu slavnostně posvěcen.

Na praporu je na jedné straně vyobrazen sv. Alois, ochránce před morem, na druhé straně praporu Ježíš s dětmi.

Svatý Alois byl jezuita, který zemřel ve 23 letech právě při ošetřování nemocných morem, proto je označován jako ochránce před morem. V roce 1726 byl prohlášen za svatého.

Prapor byl zrenovovaný ve františkánském klášteře v Hohenwartu v Německu.

Fotografie ze setkání rodáků v Litobratřích v sobotu 1.6.2013 si můžete prohlédnout ve Fotogalerii.

Prapor sv. Aloise - strana 1     Prapor sv. Aloise - strana 2

Prapor sv. Aloise - před restaurováním     Prapor sv. Aloise - po restaurováníTříkrálová sbírka


Tříkrálová sbírka 2018  – logo


V sobotu 13. 1. 2018 proběhl v naší obci již 18. ročník Tříkrálové sbírky, při kterém bylo vybráno 9.696,- Kč.
Výtěžek sbírky pro Oblastní charitu Znojmo letos činil celkem rekordních 2 252 594,- Kč, o 236 276,- Kč více proti loňskému roku. Celkem se vybíralo do 503 ks pokladiček a sbírky se zúčastnilo více jak 1 500 koledníků.

Všem dárcům za jejich štědrost vůči lidem v nouzi jménem Oblastní charity Znojmo děkuje vedoucí skupinky koledníků v Litobratřicích Veronika Hušková.

Tříkrálová sbírka Litobratřice 2018 - Tři králové

Váš finanční dar do Tříkrálové sbírky 2018 pomůže a podpoří činnost těchto charitních služeb (Charita Znojmo):

• Rodinný sociální asistent - pomoc a podpora dětem v chudých rodinách prostřednictvím terénní sociální práce a úhrada školních obědů chudým dětem ze sociálně slabých rodin.
• Pomoc a podpora osobám s těžkým zdravotním postižením prostřednictvím terénní služby Osobní asistence.
• Pomoc obětem mimořádných a krizových události prostřednictvím služby Krizového dobrovolného týmu - dokrytí provozních a mzdových nákladů.
• Domov pro matky a otce v tísni - pomoc matkám a otcům s dětmi, těhotným ženám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím pobytové služby - dokrytí provozních nákladů.
• Domácí hospicová péče - osobní mzdové náklady pracovníků v přímé péči, kteří pomáhají lidem s nevyléčitelným onemocněním v jejich domácím prostředí, pohotovostní režim 24 hod./denně.
• Zajištění svozové služby pro uživatele Denního stacionáře sv. Damiána se sníženou pohyblivostí.
• A další.

Výsledky sbírek v naší farnosti:
• Rok 2018: 9.696,- Kč
• Rok 2017: 11.638,- Kč
• Rok 2016: 11.214,- Kč
• Rok 2015: 10.700,- Kč
• Rok 2014: 9.254,- Kč
• Rok 2013: 10.745,- Kč
• Rok 2012: 10.758,- Kč
• Rok 2011: 12.190,- Kč
• Rok 2010: 14.930,- Kč
• Rok 2009: 22.635,- Kč
• Rok 2008: 17.360,50 Kč
• Rok 2007: 9.892,- Kč + 5 EURO
• Rok 2006: 6.289,- Kč
• Rok 2005: 7.306,- Kč
• Rok 2004: 4.542,50 Kč

Kompletní výsledky za Charitu Znojmo za rok 2018 (Formát souboru: PDF, velikost souboru: 764 kB)

Podrobné informace o Tříkrálové sbírce najdete na webech Oblastní charity Znojmo a www.trikralovasbirka.cz.


Copyright © 2006 – 2018 LITOBRATŘICE-NET. Vytvořil Martin Michal. Všechna práva vyhrazena. Aktualizováno: 3.2.2018 17:00